Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
19 มิ.ย. 60
3K views
Shares
426

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
3K views | 19 มิ.ย. 60
ไม่ระบุ
03 ก.ค. 60 - 30 พ.ย. 60
เหลืออีก 37 วัน
03

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
- แผนการเรียนตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
**ประเภทการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวนรับ 50 ทุน**
- ผู้สมัครต้องมี GPAX 4 เทอม 2.50 ขึ้นไป **ดูรายละเอียดประเภททุนทั้งหมดที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน รายละเอียดวิชาสอบดูที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์   
- สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
- ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ก.ค. - 30 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 08 ธ.ค. 60

สอบ
: 16 - 17 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 ธ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 06 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ม.ค. 61

Related Content