Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ลาดกระบัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้คะแนน GAT/PAT (รอบที่ 2)
16 มิ.ย. 60
4K views
Shares
501

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริหารและจัดการ ประเภทรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ลาดกระบัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้คะแนน GAT/PAT (รอบที่ 2)
4K views | 16 มิ.ย. 60
100 คน
09 มิ.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
09

คณะการบริหารและจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
- มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- ใช้คะแนน GAT / PAT 1
- มีผลคะแนนสอบทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 25 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 60

Related Content