Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รับตรงภาคพิเศษ (รอบที่ 2)
16 มิ.ย. 60
2K views
Shares
264

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับตรงภาคพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รับตรงภาคพิเศษ (รอบที่ 2)
2K views | 16 มิ.ย. 60
ไม่ระบุ
01 มิ.ย. 60 - 10 ก.ค. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- ผูที่กําลังศึกษาอยู จะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 1 สิงหาคม 2560
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 16 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 60

Related Content