Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 (เพิ่มเติม)
16 มิ.ย. 60
2K views
Shares
117

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 (เพิ่มเติม)
2K views | 16 มิ.ย. 60
125 คน
01 มิ.ย. 60 - 12 ก.ค. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมบท) จ.ชลบุรี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมบท) วิทยาเขตจันทบุรี
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมบท) วิทยาเขตจันทบุรี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) วิทยาเขตอุเทนถวาย
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) วิทยาเขตอุเทนถวาย
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า , ปวช (หลักสูตร 4 ปี)
- วุฒิการศึกษา ปวส. (หลักสูตรเทียบโอน)
- แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
​- มีผลคะแนน O-NET หรือ V-NET
- มีผลคะแนน GAT / PAT
- มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 1 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560) 
  และส่งหลักฐานการสมัครตามที่กำหนด ไปยังวิทยาเขตที่สมัคร ที่อยู่ดูที่ระเบียบการ 
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 1 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2560)
  ตามข้อมูลวิทยาเขตที่สมัคร และดูที่อยู่เพิ่มเติมในระเบียบการ
- สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560) 
  โดยส่งเอกสารไปยังที่อยู่ที่ระบุในระเบียบการ
- ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 ก.ค. 60

Related Content