Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบเพิ่มเติม
15 มิ.ย. 60
2K views
Shares
151

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบเพิ่มเติม
2K views | 15 มิ.ย. 60
115 คน
05 มิ.ย. 60 - 23 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
05

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. หรือ เทียบเท่า ด้านช่างทุกสาขาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ) หรือ
- ขอรับใบสมัคร ได้ที่ ชั้น 1 ห้องสำนักงานฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ค่าสมัคร 350 บาท
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ งานวิชาการชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 23 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 มิ.ย. 60

สอบ
: 01 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ก.ค. 60

Related Content