Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
14 มิ.ย. 60
1K views
Shares
162

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
1K views | 14 มิ.ย. 60
235 คน
09 มิ.ย. 60 - 23 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
09

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบพิเศษ)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ระบบพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (ระบบพิเศษ)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระบบพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า (สำหรับระบบพิเศษ)
- วุฒิการศึกษาชั้น ปวส. หรือ เทียบเท่า (สำหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า))
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 9 - 20 มิ.ย. 60) ส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 (วงเล็บมุมซอง : สมัครเรียน ระบบพิเศษและและระบบพิเศษ (เทียบเข้า))
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 9 - 23 มิ.ย. 60) ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ) และสมัครไปที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 23 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 04 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 ก.ค. 60

Related Content