Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคพิเศษ
13 มิ.ย. 60
2K views
Shares
186

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคพิเศษ
2K views | 13 มิ.ย. 60
540 คน
05 เม.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
05

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) (เทียบโอน)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) (เทียบโอน)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 และ ปวช. ทุกสาขาวิชา
- วุฒิการศึกษา ปวส. (เฉพาะผู้สมัครโดยการเทียบโอนหน่วยกิต)
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 หรือ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1
- ค่าสมัคร 100 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 เม.ย. - 25 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 มิ.ย. 60

Related Content