Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3
13 มิ.ย. 60
9K views
Shares
996

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 

รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3
9K views | 13 มิ.ย. 60
150 คน
13 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
13

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตร 5 ปี)
30 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 5 ปี)
30 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตร 5 ปี)
30 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
30 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
30 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX  6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT / PAT 5 ประจำปีการศึกษา 2560
-  พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)
ประจำปีการศึกษา 2560
- สอบสัมภาษณ์  
- แฟ้มสะสมผลงาน **รายละเอียดตามที่กำหนดที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
- สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา/วิชาเอก
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 - 29 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 ก.ค. 60

Related Content