Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)
13 มิ.ย. 60
2K views
Shares
259

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)
2K views | 13 มิ.ย. 60
40 คน
01 มิ.ย. 60 - 12 ก.ค. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
10 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือในท้ายระเบียบการ
- ส่งเอกสารไปที่ฝ่ายวิชาการ (รับสมัคร) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 7612
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน หรือหลักฐานแสดงการโอนเงินผ่านธนาคาร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 21 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 ก.ค. 60

Related Content