Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) รอบเพิ่มเติม
19 พ.ค. 60
3K views
Shares
247

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) รอบเพิ่มเติม
3K views | 19 พ.ค. 60
165 คน
11 พ.ค. 60 - 10 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
11

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
22 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
3 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
3 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ , สัตวศาสตร์ประมง)
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)
5 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
4 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 คน
3.50
GPAX

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
4 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
5 คน
3.50
GPAX

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
5 คน
3.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องอยู่ในลำดับที่ 1 - 5
ของแผนการเรียนนั้น ๆ ของแต่ละโรงเรียน
- แผนการเรียนตามที่สาขาวิชาที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / วัดทัศนคติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครเพื่อให้โรงเรียนต้นสังกัดรับรอง
และรวบรวมจัดส่งหลักฐานการสมัคร ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 60
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 พ.ค. - 10 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 19 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 มิ.ย. 60

Related Content