Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.บูรพา ประเภทรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
19 พ.ค. 60
3K views
Shares
238

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 (รับสมัครรอบที่ 1 และ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 

รับตรง 60 ม.บูรพา ประเภทรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
3K views | 19 พ.ค. 60
440 คน
07 ก.พ. 60 - 28 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
07

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป (เรียนที่ ม.บูรพา ชลบุรี)
10 คน
2.00
GPAX

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ (เรียนที่ ม.บูรพา ชลบุรี)
10 คน
2.00
GPAX

โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการตลาด (เรียนที่ ม.บูรพา ชลบุรี)
10 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะคณะ / สาขาวิชาตามที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- ขอรับใบสมัครได้ที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
- ค่าสมัคร 500 บาท
- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เลขที่ 254 หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 **ทางไปรษณีย์ รวมเงินค่าสมัคร 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติแบบธรรมดาเท่านั้น ส่งรวมมาพร้อมกับเอกสารทั้งหมด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 ก.พ. - 28 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 20 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 24 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 60

**รับสมัคร รอบที่ 1 
: 7 ก.พ. - 12 มิ.ย. 60

รับสมัคร รอบที่ 2 
: 13 - 28 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 
: 4 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ​
: 8 ก.ค. 60

ประกาศผลขั้นสุดท้าย รอบที่ 2
: 14 ก.ค. 60
Related Content