Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
18 พ.ค. 60
3K views
Shares
340

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะพลศึกษา โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3K views | 18 พ.ค. 60
10 คน
17 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
17

คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- มีทักษะพิเศษที่เกี่ยวข้องทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
พร้อมมีเอกสารประวัติแสดงความสามารถ (แฟ้มสะสมผลงาน)
- มีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ทดสอบทักษะกีฬา / สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 09 มิ.ย. 60

สอบ
: 17 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 มิ.ย. 60

Related Content