Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาพิเศษ รอบที่ 2
16 พ.ค. 60
2K views
Shares
190

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาพิเศษ รอบที่ 2
2K views | 16 พ.ค. 60
ไม่ระบุ
11 พ.ค. 60 - 12 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
11

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
2.25
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไม่ระบุ
2.25
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต และ ศิลป์ - คำนวณ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
- เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 พ.ค. - 12 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 18 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 มิ.ย. 60

Related Content