Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ขอนแก่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
09 พ.ค. 60
2K views
Shares
252

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โดยวิธีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ขอนแก่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
2K views | 09 พ.ค. 60
41 คน
02 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
02

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาการเงิน
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการการคลัง
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
​- ใช้คะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
​- ต้องเป็นนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ ตามระบุในเกณฑ์รับสมัคร
- ต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์
- ใช้คะแนนสอบในแต่ละวิชาที่กำหนด ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสอบ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 23 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 02 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 มิ.ย. 60

Related Content