Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รอบที่ 3
08 พ.ค. 60
2K views
Shares
193

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รอบที่ 3
2K views | 08 พ.ค. 60
ไม่ระบุ
05 พ.ค. 60 - 05 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
05

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช.
- เป็นผู้มีความถนัดพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม , ประติมากรรม , ศิลปะ ภาพพิมพ์ , ศิลปะไทย , ศิลปะสื่อประสม , วาดเส้น , องค์ประกอบศิลป์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน หรือ CD ผลงานที่เคยจัดทำ
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ) และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 พ.ค. - 05 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 16 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 มิ.ย. 60

Related Content