Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา
04 พ.ค. 60
4K views
Shares
342

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา
4K views | 04 พ.ค. 60
350 คน
15 พ.ค. 60 - 18 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
15

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการ (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการตลาด (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ สถาบันอาชีวศึกษา
- ผลคะแนน GAT และ PAT 1 (ใช้คะแนน ครั้งที่ 2/2559 , ครั้งที่ 1/2560 , ครั้งที่ 2/2560) หรือ
- ผละคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2560 (วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์)
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT และ PAT 1 หรือ 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 พ.ค. - 18 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 03 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 60

Related Content