Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน รอบที่ 2
21 เม.ย. 60
4K views
Shares
451

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน รอบที่ 2
4K views | 21 เม.ย. 60
130 คน
17 เม.ย. 60 - 26 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
17

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- มีผลคะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
**ผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน
- GPAX 6 เทอม 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจาณาผลคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท 
-  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา ได้ 2 อันดับการเลือก
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 เม.ย. - 26 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 06 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 มิ.ย. 60

Related Content