Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
20 เม.ย. 60
2K views
Shares
170

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
2K views | 20 เม.ย. 60
ไม่ระบุ
20 เม.ย. 60 - 17 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
20

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 เม.ย. - 17 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 พ.ค. 60

Related Content