Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หลักสูตรนานาชาติ
20 เม.ย. 60
1K views
Shares
129

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หลักสูตรนานาชาติ
1K views | 20 เม.ย. 60
10 คน
12 เม.ย. 60 - 24 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
12

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่  หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่กำหนด
- มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในช่วงเวลา พ.ศ. 2557-2559
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ , ความถนัดทางคณิตศาสตร์ , ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด **สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ต้องเข้าสอบในวันที่ 17 พ.ค. 60**
- พิจารณาผลงานการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ไม่เสียค่าสมัคร
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ไปที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 - 24 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 60

Related Content