Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ
19 เม.ย. 60
1K views
Shares
118

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับตรง วิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ
1K views | 19 เม.ย. 60
689 คน
12 เม.ย. 60 - 18 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
12

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (วิทยาเขตพัทลุง)
30 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (วิทยาเขตพัทลุง)
20 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วิทยาเขตพัทลุง)
20 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพัทลุง)
20 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
10 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วิทยาเขตพัทลุง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตพัทลุง)
9 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตพัทลุง)
14 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
12 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
2.25 / 2.5
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (วิทยาเขตสงขลา)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (วิทยาเขตสงขลา)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทยาเขตสงขลา)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาการชุมชน (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาเขตสงขลา)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสงขลา)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาเขตสงขลา)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและความสามารถตรงตามแต่ละสาขาวิชาระบุในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบปฏิบัติ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 เม.ย. - 18 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 03 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 60

Related Content