Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ
19 เม.ย. 60
523 views
Shares
29

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ
523 views | 19 เม.ย. 60
55 คน
03 เม.ย. 60 - 22 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
03

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
​- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 เม.ย. - 22 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 60

Related Content