Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการตามรอยสายตรง
19 เม.ย. 60
742 views
Shares
55

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการตามรอยสายตรง ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการตามรอยสายตรง
742 views | 19 เม.ย. 60
120 คน
03 เม.ย. 60 - 22 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
03

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (วิทยาเขตพัทลุง)
5 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
5 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตพัทลุง)
10 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตพัทลุง)
10 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
30 คน
2.00
GPAX

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
30 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
30 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า
​- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 เม.ย. - 22 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 60

Related Content