Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
19 เม.ย. 60
2K views
Shares
172

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
2K views | 19 เม.ย. 60
120 คน
05 เม.ย. 60 - 01 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
05

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์

**ผู้มีคะแนนสอบต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นการสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
1. TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (internet-based)
2. IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
3. TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
4. OUTER ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
5. TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
6. SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 เม.ย. - 01 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 06 มิ.ย. 60

สอบ
: 09 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 09 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 13 มิ.ย. 60

Related Content