Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 พระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission รอบที่ 3
19 เม.ย. 60
2K views
Shares
202

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 โครงการ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 พระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission รอบที่ 3
2K views | 19 เม.ย. 60
ไม่ระบุ
10 เม.ย. 60 - 07 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
- GPAX 6 เทอม  
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง)
1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
2. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
3. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
4. RMIT ผ่ำนเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่ำ IELTS ระดับ 4.5)
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท **เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก** ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ 
- รวบรวมเอกสารการสมัครแล้วส่งไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 เม.ย. - 07 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 08 พ.ค. 60

สอบ
: 15 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 15 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 พ.ค. 60

ปฏิทินการศึกษา >>Click
Related Content