Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TSU Smart Engineering
19 เม.ย. 60
1K views
Shares
157

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TSU Smart Engineering  ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TSU Smart Engineering
1K views | 19 เม.ย. 60
80 คน
21 มี.ค. 60 - 13 ก.ค. 60
ปิดรับสมัคร
21

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
40 คน
2.50/3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
40 คน
2.50 / 3.0
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
​- วุฒิการศึกษา ม. 6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ​วุฒิการศึกษา ปวช. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครผ่านไปไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว
  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 
- ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 มี.ค. - 13 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 22 เม.ย. - 15 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 เม.ย. - 18 ก.ค. 60

กำหนดการสัมภาษณ์
- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เม.ย. 60
- ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พ.ค. 60
- ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิ.ย. 60
- ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ก.ค. 60 
Related Content