Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 16
19 เม.ย. 60
3K views
Shares
275

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 16 วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 16
3K views | 19 เม.ย. 60
420 คน
01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ (วันจันทร์ – ศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วันจันทร์ – ศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (วันเสาร์ – อาทิตย์)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (วันเสาร์ – อาทิตย์)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวท. / ปวส. หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
- สมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น และสมัครได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ และเลือกสาขาเพียง 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ก.ค. 60

Related Content