Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)
18 เม.ย. 60
4K views
Shares
264

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย วิทยาลัยสหวิทยาการ ​สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)
4K views | 18 เม.ย. 60
30 คน
19 เม.ย. 60 - 19 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
19

วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
10 คน
2.50
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
20 คน
2.50
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณา
- GPAX 6 เทอม 
- O-NET วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ 
**ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2558 หรือ 2559 เท่านั้น
- GAT / PAT 1 (สำหรับผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์) หรือ 
PAT 7 (7.1 - 7.6 เลือก 1 วิชา) (สำหรับผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์) 
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครผ่านไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยยื่นเอกสารการสมัครตามที่กำหนด จ่าหน้าซองไปที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 เม.ย. - 19 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 30 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ก.ค. 60

Related Content