Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)
18 เม.ย. 60
8K views
Shares
778

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560   

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)
8K views | 18 เม.ย. 60
565 คน
12 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
12

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา (สอบภาษาจีน)
35 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สังคม วิชาเฉพาะสาขา

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
50 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
60 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
20 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
20 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
20 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
**ปวช. , กศน. สมัครได้ 
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
- มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
**วิชาที่สอบของแต่ละสาขาวิชา ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงไทย หรือ ที่ทำการไปรษณีย์
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 - 30 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 15 พ.ค. 60

สอบ
: 22 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 พ.ค. 60

Related Content