Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม)
21 มี.ค. 60
7K views
Shares
1,181

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม)
7K views | 21 มี.ค. 60
220 คน
01 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
01

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
120 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท / หลักสูตร
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 60

**มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หลังจากสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 2 - 3 วัน
Related Content