Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง คณะวิทยาศาสตร์ โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นโยบาย Thailand 4.0)
20 มี.ค. 60
2K views
Shares
182

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง คณะวิทยาศาสตร์ โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นโยบาย Thailand 4.0)
2K views | 20 มี.ค. 60
ไม่ระบุ
13 มี.ค. 60 - 03 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
13

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ สอบเป็นภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 มี.ค. - 03 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 11 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 เม.ย. 60

Related Content