Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหิดล สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) รอบที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
20 มี.ค. 60
2K views
Shares
270

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหิดล สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) รอบที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2K views | 20 มี.ค. 60
23 คน
01 มี.ค. 60 - 21 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (ผู้สมัครกลุ่มที่ 1)
9 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (ผู้สมัครกลุ่มที่ 2)
14 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2
- มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ TOEFL , IELTS , CU-TEP
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มี.ค. - 21 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 04 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 พ.ค. 60

Related Content