Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
16 มี.ค. 60
3K views
Shares
305

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
3K views | 16 มี.ค. 60
13 คน
15 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
15

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
​- ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม O-NET ไม่น้อยกว่า 60 %
- ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารผลคะแนนสอบกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2560
​- ใช้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา ภาษาไทย 
​- ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง
​- ผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาเฉพาะ
​- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือในระเบียบการ
​- ส่งเอกสารการสมัครไปตามกลุ่มที่เลือกสมัคร ตามที่ิอยู่ที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัคร

* การรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รับสมัครผ่านศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
​กลุ่มที่ 2 รับสมัครผ่านศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 - 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 19 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 60

Related Content