Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
15 มี.ค. 60
938 views
Shares
90

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
938 views | 15 มี.ค. 60
30 คน
24 ก.พ. 60 - 20 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
24

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
- มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่
อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่น ๆ ที่มิใช่อาหาร
- มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลการสอบ GAT / PAT1 / PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (วงเล็บมุมซอง "สมัครสอบโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร")
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 เม.ย. 60

Related Content