Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC วิทยาเขตภูเก็ต (รอบที่ 1 และ 2)
13 มี.ค. 60
1K views
Shares
190

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC วิทยาเขตภูเก็ต (รอบที่ 1 และ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC วิทยาเขตภูเก็ต (รอบที่ 1 และ 2)
1K views | 13 มี.ค. 60
340 คน
01 เม.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
50 คน
2.75
GPAX

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
50 คน
2.75
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.75
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.50
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.50
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส หลักสูตรนานาชาติ
30 คน
2.50
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
20 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
20 คน
2.25
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
20 คน
2.25
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
20 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- GPA 6 เทอม รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลการเรียน
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 เม.ย. - 20 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 19 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ค. 60

**รับสมัคร รอบที่ 1** 
: 1 - 28 เม.ย. 60

**รับสมัคร รอบที่ 2** 
: 1 - 20 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
: 3 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
: 6 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
: 12 ก.ค. 60
Related Content