Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา
13 มี.ค. 60
2K views
Shares
98

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา
2K views | 13 มี.ค. 60
7 คน
13 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
13

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 คน
3.00
GPAX

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1 คน
3.50
GPAX

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1 คน
3.00
GPAX

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- GPAX 5 ตามแต่ละคณะสาขาวิชากำหนด
- แผนการเรียนตามแต่ละคณะสาขาวิชากำหนด
- เป็นผู้มีคะแนนสอบข้อเขียน จากการคัดเลือกนักเรียน
  ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
​- ส่งเอกสารการสมัครไปยังรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัคร 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 - 17 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 เม.ย. 60

Related Content