Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
13 มี.ค. 60
2K views
Shares
252

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
2K views | 13 มี.ค. 60
65 คน
20 ก.พ. 60 - 31 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
20

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถพิเศษ และ ผลงานการประกวด ตามที่สาขาวิชากำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ รายละเอียดวิชาดูที่ระเบียบการ
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ไปที่ กลุ่มงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 - 16.30 น.
- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครหลักฐานการสมัคร พร้อมธนาณัติ สั่งจ่ายไปที่ นางอนุวรรณ นาคเสนีย์
ตู้ ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
- ค่าสมัคร 350 บาท เฉพาะสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ค่าสมัคร 1000 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.พ. - 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 05 เม.ย. 60

สอบ
: 17 - 18 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 04 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 พ.ค. 60

Related Content