Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ รอบที่ 2
10 มี.ค. 60
2K views
Shares
198

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ รอบที่ 2
2K views | 10 มี.ค. 60
100 คน
07 มี.ค. 60 - 12 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
07

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม รายวิชาาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
- ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ม.ศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ
- ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
- ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือ
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
- มีผลการสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนวิชาสามัญ ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ไปที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ไปที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2”)
- ค่าสมัคร 500 บาท / ทางไปรษณีย์ ธนาณัติสมัครสอบ คนละ 500 บาท สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร์

**รายละเอียดทุนการศึกษา ดูที่ระเบียบการ**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 มี.ค. - 12 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 60

Related Content