Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
10 มี.ค. 60
1K views
Shares
115

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
1K views | 10 มี.ค. 60
50 คน
07 มี.ค. 60 - 12 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
07

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
- ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. หรือ โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
เกณฑ์การพิจารณา
เลือกส่งใบคะแนนในระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2
1. คะแนน GAT / PAT 1/ PAT 2 
2. คะแนน 9 วิชาสามัญ (อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา)
สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 มี.ค. - 12 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 60

Related Content