Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศิลปากร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
10 มี.ค. 60
3K views
Shares
278

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศิลปากร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
3K views | 10 มี.ค. 60
ไม่ระบุ
27 มี.ค. 60 - 25 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
27

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลการสอบ GAT / PAT 1/ PAT 2 หรือ 9 วิชาสามัญ (อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 มี.ค. - 25 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 มิ.ย. 60

Related Content