Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทรับตรง วิทยาเขตบางพระ
10 มี.ค. 60
3K views
Shares
291

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทรับตรง วิทยาเขตบางพระ
3K views | 10 มี.ค. 60
10 คน
01 มี.ค. 60 - 07 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
10 คน
3.00
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 2
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ **(วันที่ 1 - 31 มี.ค. 60)
- ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด ไปที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เลขที่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
- สมัครด้วยตนเอง **(วันที่ 10 มี.ค. - 7 เม.ย. 60) ไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มี.ค. - 07 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 02 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ค. 60

Related Content