Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการศึกษิตศิลปะ รอบที่ 2
10 มี.ค. 60
612 views
Shares
90

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการศึกษิตศิลปะ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการศึกษิตศิลปะ รอบที่ 2
612 views | 10 มี.ค. 60
60 คน
13 มี.ค. 60 - 28 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
13

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.25
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.25
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก)
10 คน
2.25
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

แบ่งการรับสมัคร 2 ประเภท
1. โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อไม่เกิน 3 คน

2. รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

**สำหรับผู้สมัครประเภท รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
- สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรม
การสมัคร
1. โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
-  โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 คน และดำเนินการจัดส่งรายชื่อมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าสมัคร 200 บาท

2. รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ) และยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าสมัคร 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 มี.ค. - 28 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 11 พ.ค. 60

สอบ
: 17 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 พ.ค. 60

สมัครทางไปรษณีย์
: วันที่ 13 มี.ค. - 24 เม.ย. 60
Related Content