I AM : Accountant นักบัญชี

8,781 Views

 เส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี
 

 ตัวเลขกับนักบัญชีเป็นของคู่กัน
 

 เมื่อพูดถึง นักบัญชี ทุกคนคงนึกถึงคนที่ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับตัวเลข และเอกสารหลักฐานต่างๆทางการเงิน ของบริษัทนิสัยโดยรวมของคนทำงานด้านนี้ จะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการและทำตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนอยู่ตลอดเวลาสำหรับใครที่ชอบเรื่องการคำนวณ หลงรักในตัวเลข สนใจในอาชีพนี้ เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการเป็นนักบัญชีมาฝากกัน  ใครที่ใฝ่ฝันเอาไว้ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด
 

 ลักษณะงาน
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่  ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ
 

 คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ
 

 ควรเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ,ซื่อสัตย์ , ละเอียด,ชอบการติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป,รักความก้าวหน้า,มีความคิดริเริ่ม , มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา , วิเคราะห์งานได้อย่างมีระบบ , ตัดสินใจเร็ว , มีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไปและก้าวหน้าทันโลก เพราะงานที่เกี่ยวกับการบัญชี การพาณิชย์ในองค์การธุรกิจ เป็นงานที่ท้าทายและต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ  มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา  ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์พอสมควร เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เร็วและถูกต้อง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

1.หน่วยงานรัฐบาล สามารถเข้าไปทำงานได้ทุกส่วนงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สรรพากร  เป็นต้น
2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน  เป็นต้น
3. ประกอบอาชีพอิสระ ในลักษณะของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้วางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาทางการบัญชี  เป็นต้น

 

 โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชี สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลายด้านอย่างกว้างขวางในทุกสายงาน  สามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพจึงมีสูง ทั้งในส่วนของรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน

 

สถาบันที่เปิดสอน
 

ข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 

หลักสูตรการเรียนการสอน

ในหลักสูตรด้านการบัญชี  ใช้เวลาศึกษาตามปกติ 4 ปี  โดยมีสาขาให้เลือก ดังนี้ 

1.การบัญชี เป็นการศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้กับงานบัญชี และวิชาชีพการสอบบัญชี โดยมีวิชาเฉพาะที่ต้องศึกษา ได้แก่ การสอบบัญชี ระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการใช้คอมพิวเตอร์ทางการบัญชี
2. การบัญชีต้นทุน เน้นหนักในหลักและทฤษฎีการบัญชีเกี่ยวกับระบบและวิธีทางการบัญชีต้นทุน  โดยมีวิชาที่ต้องศึกษา เช่น การงบประมาณ การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน การผลิต  กฎหมายอุสาหกรรมและแรงงาน ตลอดจนการใช้

3.การบัญชีภาษีอากร ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเน้นด้านการปฏิบัติบัญชีที่จำเป็น
4. การบัญชีการเงิน ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึก และการจำแนกประเภทรายงานทางการเงิน ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน ลักษณะของบัญชีประเภทต่างๆ
5. สารสนเทศทางการบัญชี เน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี รวมทั้งการออกแบบวิเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลทางการบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีวิชาที่ต้องศึกษา เช่น การสอบบัญชี ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบทางการบัญชี
6.การบัญชีเงินลงทุน ศึกษาลักษณะ จุดมุ่งหมาย และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกองทุนต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้กับหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นที่มิได้หวังผลกำไร ตลอดจนศึกษาถึงวิชาการบัญชีของรัฐบาลและส่วนราชการ
7.การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นการศึกษาทางบัญชีในลักษณะที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม โดยเน้นให้เข้าใจถึงประโยชน์ และข้อกำหนดของการใช้ข้อมูลดังกล่าว
8. รายงานการเงินและการประเมินผล ศึกษาวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคารวมทั้งแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดในทางบัญชี เป็นต้น
9. การวางแผนและควบคุมกำไร ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายบริหารในด้านการวางแผนกำไร โดยเน้นถึงวิธีการจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เรียบเรียงโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

ที่มา : www.tacthai.com
 

 

 

I AM : Accountant นักบัญชี
รายการย้อนหลัง
sort by
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน