32
จำนวนรับรวม
2 ธ.ค. 56 - 17 ม.ค. 57
วันรับสมัคร
 
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง คณะแพทย์ศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
จำนวนรับรวม 32 คน รับสมัคร 2 ธ.ค.56 - 17 ม.ค.57
100 views | 1 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 32 คน
3.00
GRADE
32
จำนวนรับ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับ

จำนวนรับรวม 32 คน
- นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน
- นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 14 คน
 

วันรับสมัคร
2 ธันวาคม - 17 มกราคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เฉพาะผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน
- มีผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดสอบในวันที่ 4-5 ม.ค. 57
- มีผลการสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)


การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- พิจารณาจากผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
- ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
- ผลการสอบสัมภาษณ์ 

การสมัคร

สมัคร ออนไลน์ >> Click
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 56 - 17 ม.ค. 57 (ระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 57 เวลา 15.00 น.) 
- ค่าสมัคร 300 บาท 

กำหนดการ

 

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ชำระเงินค่าสมัคร และส่งใบสมัคร

2 ธันวาคม 56 - 17 มกราคม 57

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา

4 - 5 มกราคม 57

สอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

2 กุมภาพันธ์ 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

25 กุมภาพันธ์ 57

สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

1 มีนาคม 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4 มีนาคม57

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทำสัญญาเป็นนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

8 มีนาคม 57

รายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 

 

 

 

 

มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
GAT PAT
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
สอบตรง
 • Smart-I
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
 • สอนศาสตร์ Art Skill
 • Englist Hits Munz