ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
เลือกระดับชั้นก่อนจึงจะแสดงหน่วยการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
377 views
4 มี.ค. 57
15 ก.ค. 55
489 views
31 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
1,824 views
2 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
448 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
371 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
700 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
629 views
24 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,341 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,823 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
5,768 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,442 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55