ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
เลือกระดับชั้นก่อนจึงจะแสดงหน่วยการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
404 views
4 มี.ค. 57
15 ก.ค. 55
506 views
31 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
1,926 views
2 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
457 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
378 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
711 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
639 views
24 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,366 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,834 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
5,780 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,463 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55