ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
19,476 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,934 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,424 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,391 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
6,115 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,357 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,537 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,467 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,948 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,801 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,084 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,215 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,061 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55