ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
19,364 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,920 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,412 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,385 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
6,105 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,340 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,531 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,458 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,941 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,799 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,078 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,207 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,056 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55