ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
19,302 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,912 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,407 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,382 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
6,094 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,333 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,529 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,455 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,932 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,794 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,073 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,203 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,054 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55