ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
20,811 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,997 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,484 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,439 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
6,195 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,415 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,572 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,507 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,998 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,821 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,125 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,251 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55