ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
18,764 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,853 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,357 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,342 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
6,016 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,275 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,501 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,429 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,880 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,775 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,052 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,171 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,036 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55