ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
398 views
4 มี.ค. 57
15 ก.ค. 55
504 views
31 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
456 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
710 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,362 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,457 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,618 views
6 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
3,002 views
28 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
8,381 views
9 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,158 views
5 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55