ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัดนันตาราม
1,600 views | 17 ธ.ค. 53
G-spot
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เนื้อหาทั้งหมด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1,615 views
17 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
764 views
26 ม.ค. 56
15 ก.ค. 55
6,343 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,471 views
19 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,232 views
7 ม.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,613 views
27 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,461 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,473 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,302 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,733 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,540 views
20 ก.พ. 54
15 ก.ค. 55