ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
820 views
24 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
2,340 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,080 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
6,099 views
21 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,306 views
1 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,406 views
1 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
3,713 views
26 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,580 views
23 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,661 views
19 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
24,510 views
12 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
2,155 views
10 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55