ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ป.1
8,756 views | 7 เม.ย. 55
jj
เนื้อหาทั้งหมด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
628 views
7 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55
660 views
2 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55
320 views
2 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,212 views
1 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,330 views
17 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,464 views
19 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,426 views
3 พ.ค. 55
15 ก.ค. 55