อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019
Proposal โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019)

 

 

 

 

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562


(Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019)


หัวข้อ ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)


-------------------------------------------------------------------
หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2562


   ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การเกิดมลพิษ ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี


กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี


มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้


ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน


สามารถเดินทางต่างประเทศได้กติกาในการเข้าร่วมโครงการ


   กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ อพวช. www.nsm.or.th 


   จัดทำรายละเอียดแนวทางในการสื่อสาร (Proposal) โดยเลือกเพียง 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จัดทำแนวทางในการสื่อสาร (Proposal) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย


   หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ วิธีการนำเสนอ/สื่อสาร เช่น การเล่านิทาน โมเดล สมุดภาพ ละคร รายการวิทยุ ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5779999 ต่อ 1473 หรือ 1474 ติดต่อ วิลาสินี ไตรยราช และ บุรวัชร์ นาคสู่สุข
วิธีการสมัคร


ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal)โดย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562


ส่งใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal)ในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.)


สามารถส่งใบสมัคร และแนวทางการสื่อสาร (Proposal)ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้


ทางอีเมลล์ : ytsaproject@gmail.com


ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) มาที่ วิลาสินี ไตรยราช

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212  (***โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น***)
วิธีการคัดเลือก


   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือก 80 คน จากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal)ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal)ดังนี้


หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ  20%


สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ  20%


ความคิดสร้างสรรค์ของวิธีการในการถ่ายทอด  20%


ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน  20%


ภาพรวมของการนำเสนอ  20%
ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th

   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors 2019) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงาน ระดับประเทศ

   เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายฯ จะได้ทราบถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้

   เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน เพื่อพัฒนาผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)”

   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 5 ทีม ที่มีการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท) ซึ่งจะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

   ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ทั้ง 5 ทีม จะได้นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการตัดสิน


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม


สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย


บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
รางวัล


   ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 ได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมจะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท) บทบาทและหน้าที่ของทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย


   เยาวชนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 มีโอกาสร่วมงาน อพวช. ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ


   เยาวชนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น


   เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสังคม และดำเนินการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน


   เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยในอนาคต


   เยาวชนผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 มีโอกาสได้ช่วย อพ. ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อพ.


สร้างทำเนียบเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

 

เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน